មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក ផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្ទាល់នៅកន្លែងតែមួយ ដល់សាធារណៈជនគ្រប់រូបដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការពិគ្រោះយោបល់ ដែលរៀបចំដោយក្រុមធនាគារពិភពលោក។ នៅទីនេះ លោកអ្នក អាចរកឃើញកម្មវិធីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងអស់ដែលកំពុងដំណើរការនិងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលគ្រោងរៀបចំបន្ទាប់ ព្រមទាំងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ។ លោកអ្នក អាចរកឃើញព័ត៌មានស្តីពីប្រធានបទពិគ្រោះយោបល់ ទំហំ និងដំណើរការនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ ព្រមទាំងព័ត៌មានពីរបៀបដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកអ្នកទៅលើដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក។ ផែនទីនេះ បង្ហាញអំពីទីកន្លែងដែលកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានរៀបចំឡើង។ យើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នក ពិនិត្យមើលនូវរាល់ចំណុចខ្វះខាតនានានៅលើវេបសាយត៍នេះ ហើយផ្តល់យោបល់ត្រឡប់ឬស្វែងរកប្រធានបទនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់សំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់មួយ ឬក្នុងប្រទេសមួយ ឬក៏លើប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយ។ លោកអ្នកក៏អាចត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញផងដែរនូវយោបល់ត្រឡប់ទាំងឡាយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់យើងបានផ្តល់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទមួយចំនួន។ មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះក្រុមធនាគារពិភពលោក។.

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥

1 of 1
កម្ពុជា៖ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥
កម្ពុជា៖ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លីរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥

ធនាគារពិភពលោក កំពុងតែធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាមួយភាគី​ពាក់ព័ន្ធនានា ​ជុំវិញការគាំទ្ររបស់​ធនាគារពិភព​លោក​សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា លើការបង្កើតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លីសម្រាប់ភាពជាដៃគូរវាង ប្រទេស​កម្ពុជានិងធនាគារពិភពលោក​ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ និង ២០១៥។​ កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងនេះ នឹងជួយចង្អុលបង្ហាញ អំពីអន្តរាគមន៍ដែលមានប្រសិទ្ធិភាព​បំផុតដល់​ធនាគារពិភពលោក​ដើម្បីបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួននិងបង្កើនការគាំទ្រក្នុង ការអនុវត្តសកម្មភាពតាម​កម្មវិធី​របស់​ខ្លួននៅក្នុងប្រទេស។ កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់​តាម​អ៊ីនធើណេតកំពុងតែដំណើរការ ហើយគ្រោងនឹងបន្តរហូតដល់កិច្ចពិគ្រោះយោបល់​ទល់​មុខគ្នាត្រូវ​បាន​បញ្ចប់។​

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់តាមអ៊ីនធើណេតមានដាក់បញ្ចូលឯកសារសាវតារ និងការស្ទាបស្ទង់មតិ ដើម្បីឲ្យ​ភាគី​ដែលពាក់ព័ន្ធនានាចូលរួម​​ផ្តល់​​មតិយោបល់អំពីកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះ។​ ​ តារាងសំណួរនេះ​អាច​បំពេញ​ទម្រង់ស្ទាបស្ទង់មតិតាមអ៊ីនធើណេតដោយផ្ទាល់ ​​ឬទាញយកតារាងសំណួ ​ជាវើដ (Word​ file) ​និងផ្ញើត្រឡប់មកវិញ​តាមហ្វាក់ ផ្ញើជាសំបុត្រ ឬអ៊ីម៉េល មកកាន់ការិយាល័យ​របស់ធនាគារពិភព​លោក​​នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

ពត៌មានលំអិត
ដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់:
កំពុងបន្ត
ដំណើរនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់
ធ្នូ 30, 2013
  • ការស្ទាបស្ទង់មតិកិច្ចពិគ្រោះយោបល់តាមអ៊ីនធើណេត
    ធ្នូ 30, 2013
ចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកអ្នក៖ ការស្ទាបស្ទង់លើផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លីសម្រាប់កម្ពុជា (DOCX 78.93 KB)

ដំណើរការនៃកិច្ចពិគ្រោយោបល់នេះ នឹងរួមបញ្ចូលទាំងការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ទល់មុខគ្នាផងនិងតាម​អ៊ីនធើណេត​ផងដែរ (ជាភាសាខ្មែរ​ និងអង់គ្លេស) ដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមឲ្យ​បាន​ច្រើន។ កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់​តាម​អ៊ីនធើណេតកំពុងតែដំណើរការ ហើយគ្រោងនឹងបន្តរហូតដល់កិច្ចពិគ្រោះយោបល់​ទល់​មុខគ្នាត្រូវ​បាន​បញ្ចប់។​

Loading The Map