ConsultationsToggle button

Consultations Calendar

On this page you can find a list of all current and upcoming meetings of consultations at the World Bank Group. Click on a meeting to see more meeting details or refine your search by using the left filter options.
Meeting Title City Country Timeframe Consultation Title
Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хийх уулзалт Улаанбаатар Mongolia October 03, 2017 Монгол Улсын Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дүн шинжилгээ болон Монгол Улстай байгуулах дараагийн Түншлэлийн cтратеги
Зүүн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт Чингис Mongolia September 26, 2017 Монгол Улсын Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дүн шинжилгээ болон Монгол Улстай байгуулах дараагийн Түншлэлийн cтратеги
Loading The Map