ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းဗဟိုခန္းကေန ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအေၾကာင္း စိတ္၀င္စားသူတိုင္းကို တစ္ေနရာတည္းမွာ အားလံုးရွာေဖြႏုိင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ယခုအြန္လိုင္းဗဟိုခန္းမွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနဆဲ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အားလံုးကိုသာမက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအားလံုးကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြ၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား ကို ဒီမွာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္လည္း သင္၏အျမင္မ်ားကို ဘယ္လိုပါ၀င္အၾကံျပဳမွာလဲစသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရာေနရာမ်ားကိုလည္း ေျမပံုမွာေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တုိ႔၏အၾကံေပးတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို ျပသႏိုင္ရန္ အားလုံးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳရန္ သို႔မဟုတ္ သိလိုေသာ ေဒသ၊ႏုိင္ငံအတြင္း မိမိသိလိုသည့္ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအတြက္ ရွာေဖြရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ Stakeholder မ်ားမွ တင္ျပထားေသာ ျပန္လည္တံုျပန္အၾကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရွဳႏုိင္ပါသည္။.

စက္တင္ဘာ 2017

တနဂၤေႏြ တနၤလာ အဂၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ စေန
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
Meeting with dev...

 
 
Meeting with pri...

 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
Meeting with sta...

 
 
Meeting with sta...

 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
Metting with Int...

 
 
Meeting with Ula...

 
 
 
 
Meeting with sta...

 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
Meeting with sta...
 
 
 
 
 
 
Meeting with Mem...

 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Meeting with sta...

 
 
 
 
 
Loading The Map