ConsultationsToggle button

ศูนย์กลางในการประชุมหารือของกลุ่มธนาคารโลกได้ให้บริการหน่วยงานครบวงจรสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการประชุมหารือที่จัดโดยกลุ่มธนาคารโลก ในศูนย์กลางในการประชุมหารือนี้ คุณสามารถค้นหาการประชุมหารือที่มีอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการประชุมหารือที่ผ่านพ้นไปแล้วในปีที่ผ่านมาได้ ที่นี่คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อในการประชุมหารือ ขอบเขตและกระบวนการในการประชุมหารือ และวิธีที่คุณสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการตัดสินใจของกลุ่มธนาคารโลกได้ โดยแผนที่จะแสดงสถานที่ที่มีการจัดประชุมอยู่ เราขอเชิญให้คุณเรียกดูทุกๆ การประชุมหารือเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือค้นหาการประชุมหารือที่เฉพาะเจาะจงในภูมิภาคหรือประเทศของคุณ หรือเรียกดูในหัวข้อที่คุณสนใจ นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจดูความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นของเราเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจได้ ความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกลุ่มธนาคารโลก

ปฏิทินในการประชุมหารือ

On this page you can find a list of all current and upcoming meetings of consultations at the World Bank Group. Click on a meeting to see more meeting details or refine your search by using the left filter options.

No Results Found.

Loading The Map