មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក ផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្ទាល់នៅកន្លែងតែមួយ ដល់សាធារណៈជនគ្រប់រូបដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការពិគ្រោះយោបល់ ដែលរៀបចំដោយក្រុមធនាគារពិភពលោក។ នៅទីនេះ លោកអ្នក អាចរកឃើញកម្មវិធីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងអស់ដែលកំពុងដំណើរការនិងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលគ្រោងរៀបចំបន្ទាប់ ព្រមទាំងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ។ លោកអ្នក អាចរកឃើញព័ត៌មានស្តីពីប្រធានបទពិគ្រោះយោបល់ ទំហំ និងដំណើរការនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ ព្រមទាំងព័ត៌មានពីរបៀបដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកអ្នកទៅលើដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក។ ផែនទីនេះ បង្ហាញអំពីទីកន្លែងដែលកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានរៀបចំឡើង។ យើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នក ពិនិត្យមើលនូវរាល់ចំណុចខ្វះខាតនានានៅលើវេបសាយត៍នេះ ហើយផ្តល់យោបល់ត្រឡប់ឬស្វែងរកប្រធានបទនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់សំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់មួយ ឬក្នុងប្រទេសមួយ ឬក៏លើប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយ។ លោកអ្នកក៏អាចត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញផងដែរនូវយោបល់ត្រឡប់ទាំងឡាយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់យើងបានផ្តល់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទមួយចំនួន។ មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះក្រុមធនាគារពិភពលោក។.

ចូលរួមមតិយោបល់របស់លោក-អ្នក --ការប្រឈមនិងឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា

ក្រុមធនាគារពិភពលោកនឹងរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមតិយោបល់ និងទស្សនៈអំពីឱកាសនិងការប្រឈមជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា  និងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំខាងមុខ។

យើងចង់ស្តាប់មតិយោបល់របស់លោក-អ្នក។

សូមចំណាយពេល៣ឬ៤នាទីដើម្បីបំពេញសំណួរនៃការអង្កេតខាងក្រោមនេះ ដូច្នេះសម្លេងរបស់អ្នកត្រូវបានគេឮ។

សំណួរ

ព័ត៌មានអំពីប្រជាសាស្រ្ត

Loading The Map