Skip to Main Navigation

Kosovo Country Partnership Framework Consultations

Konsultacije za Okvir državnog partnerstva za Kosovo

Grupa Svetske banke pokrenula je proces priprema za svoju novu strategiju partnerstva sa Kosovo za period FG 2017-2021. U ovom kontekstu, Grupa Svetske banke je započela proces konsultacija kako bi pomogla da se identifikuju ključni izazovi i mogućnosti za razvoj Kosova, kao i uloga koju GSB može da odigra u podršci ciljevima Kosova. Tokom narednih meseci održaće se niz konsultativnih sastanaka sa vladom, parlamentom, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i razvojnim partnerima.

Kretanje u pravcu nove strategije Grupe Svetske banke za Kosovo

Grupa Svetske banke pokrenula je proces priprema za svoju novu strategiju partnerstva sa Kosovom za period FG 2017-2021.

U ovom kontekstu, Grupa Svetske banke je započela proces konsultacija kako bi pomogla da se identifikuju ključni izazovi i mogućnosti za razvoj Kosova, kao i uloga koju GSB može da odigra u podršci ciljevima Kosova. Tokom narednih meseci održaće se niz konsultativnih sastanaka sa vladom, parlamentom, privatnim sektorom, organizacijama civilnog društva i razvojnim partnerima.

Kao deo priprema nove strategije partnerstva, Grupa Sveske banke takođe finalizira Sistematsku državnu dijagnozu (SDD - Systematic Country Diagnostic (SCD). SDD je izveštaj Svetske banke koji se trudi da identifikuje i analizira ključne razvojne izazove i mogućnosti države za ostvarenje dva cilja GSB: eliminisanje ekstremnog siromaštva i jačanje zajedničkog prosperiteta. Prezentacija (Power Point) koja sumira ove izazove i prilike (na dva službena kosovska jezika, kao i na engleskom jeziku) može se naći pod "MATERIALS" u koloni sa desne strane.

Da bismo započeli dijalog o novom partnerstvu, pozivamo vas da podelite sa nama svoja mišljenja, komentare, povratne informacije koje imate o prioritetima i preprekama u razvoju Kosova kako je opisano u slajdovima „PowerPoint“ prezentacije, i da sugerišete oblasti u kojima smatrate da Grupa Svetske banke ima uporednu prednost u pružanju podrške zemlji kako bi se izborila sa razvojnim izazovima.

Ovo su neka od pitanja koja mogu da posluže kao vodilja za vaš doprinos:

  • Da li biste se složili da su identifikovani prioriteti baš oni pravi za Kosovo?
  • Koja su po vašem mišljenju tri glavna izazova/prepreke za razvoj Kosova, koje je potrebno prevazići kako bi se stvorilo više novih poslova i povećao prosperitet?
  • Ciljevi Grupe Svetske banke su da se ukine ekstremno siromaštvo i promoviše zajednički prosperitet. Da bi se pružio doprinos u korist ovih ciljeva na Kosovu, na koje tri prioritetne oblasti bi GSB trebalo da usmeri svoju pažnju i resurse u narednih pet godina?

Period za konsultacije putem Interneta je otvoren od 15. novembra 2016. Godine do 15. januara 2017. Godine. Molimo unesite svoje stavove OVDE. Takođe nas možete kontaktirati lično, u Kancelariji Svetske banke u Prištini, ili preko Facebook stranice Svetske banke Kosovo.

Mi cenimo vaš doprinos. Takođe će biti još prilika za žive diskusije u nedeljama pred nama.

Nastavićemo da na ovoj stranici objavljujemo materijal za konsultacije.