មជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក ផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្ទាល់នៅកន្លែងតែមួយ ដល់សាធារណៈជនគ្រប់រូបដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើការពិគ្រោះយោបល់ ដែលរៀបចំដោយក្រុមធនាគារពិភពលោក។ នៅទីនេះ លោកអ្នក អាចរកឃើញកម្មវិធីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងអស់ដែលកំពុងដំណើរការនិងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលគ្រោងរៀបចំបន្ទាប់ ព្រមទាំងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅ។ លោកអ្នក អាចរកឃើញព័ត៌មានស្តីពីប្រធានបទពិគ្រោះយោបល់ ទំហំ និងដំណើរការនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ ព្រមទាំងព័ត៌មានពីរបៀបដែលលោកអ្នកអាចចូលរួមចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកអ្នកទៅលើដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក។ ផែនទីនេះ បង្ហាញអំពីទីកន្លែងដែលកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ត្រូវបានរៀបចំឡើង។ យើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នក ពិនិត្យមើលនូវរាល់ចំណុចខ្វះខាតនានានៅលើវេបសាយត៍នេះ ហើយផ្តល់យោបល់ត្រឡប់ឬស្វែងរកប្រធានបទនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់សំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់មួយ ឬក្នុងប្រទេសមួយ ឬក៏លើប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយ។ លោកអ្នកក៏អាចត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញផងដែរនូវយោបល់ត្រឡប់ទាំងឡាយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់យើងបានផ្តល់ទាក់ទងនឹងប្រធានបទមួយចំនួន។ មតិយោបល់របស់លោកអ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះក្រុមធនាគារពិភពលោក។.

កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅកម្ពុជា

1 of 1
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅកម្ពុជា
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅកម្ពុជា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រុមធនាគារពិភពលោកបានរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរយោបល់ និងទស្សនៈស្តីពីឱកាសនិងការប្រឈមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា និងមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមទាំងនោះក្នុងរយៈពេល២ឬបីឆ្នាំខាងមុខ ក្នុងការជួយអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាល។ យើងសង្ឃឹមថា កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទាំងនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់រៀបចំនៃការចាប់ផ្តើមប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់យើងនៅកម្ពុជា។ ឯកសារសង្ខេបដែលបានមកពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់មានដាក់ខាងក្រោមនេះ។

Teaser Consultation Image: 
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅកម្ពុជា
ពត៌មានលំអិត
ដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់:
បានបិទបញ្ចប់
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់
មិថុនា 29,2015 ទៅ កក្កដា 13, 2015
  • ទំព័រសំណួរអង្កេត
    មិថុនា 19,2015 ទៅ កក្កដា 13, 2015
ឯកសារសង្ខេបនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់រួម (PDF 129.42 KB)
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយថ្នាក់ក្រោមជាតិ (PDF 121.63 KB)
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវិស័យឯកជន (PDF 121.26 KB)
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ (PDF 96.39 KB)
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិល (PDF 130.12 KB)
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាជិកសភា (PDF 107.28 KB)
ដំណើរការកិច្ចពិគ្រោះយោបល់

ដំណើរការនៃការពិគ្រោះយោបល់គឺរៀបចំជាពីរ ទី១តាមរយៈការជួបប្រជុំទល់មុខ និងទី២ តាមរយៈអ៊ីនធ័រណេត (មានទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេស) ដើម្បីផ្តល់ជាឱកាសដល់ការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធឱ្យបានច្រើន។ ការប្រជុំទល់មុខបានរៀបចំចាប់កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ដល់ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។

ទំព័រពិគ្រោះយោបល់រួមមានព័ត៌មានសាវតា និងការអង្កេតដែលអាចឱ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមមតិយោបល់បាន។ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអាចចូលរួមបំពេញមតិយោបល់ការស្ទង់មតិលើបណ្តាញវេបសាយគន្លងមក ឬក៏អាចទាញយកចេញដើម្បីបំពេញរួចផ្ញើតាមទូរសារ ប៉ុស្តិប្រៃសណីយ៍ ឬអ៊ីម៉េលមកការិយាល័យធនាគារពិភពលោកនៅភ្នំពេញមុនថ្ងៃទី១៣។

កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នៅកម្ពុជា

ទីក្រុង ប្រទេស កាលបរិចេ្ឆត កិច្ចប្រជុំលម្អិត

ភ្នំពេញ កម្ពុជា កក្កដា 13, 2015 អង្គការសង្គមស៊ីវិល សមាគមយុវជន (បញ្ចប់)
ឯកសារ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា កក្កដា 13, 2015 សមាជិកសភា (បញ្ចប់)
ឯកសារ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា កក្កដា 10, 2015 វិស័យេកជន និងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍៖ តំណាងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ និងដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា កក្កដា 09, 2015 អង្គភាពប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា កក្កដា 08, 2015 ពិគ្រោះយោបល់តាមវិស័យ៖ អភិបាលកិច្ច និងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងផែនការ និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា កក្កដា 07, 2015 ពិគ្រោះយោបល់តាមវិស័យ៖ ពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងកសិកម្ម បរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា កក្កដា 06, 2015 ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី/ខេត្ត ស្រុក/ខ័ណ្ឌ ឃុំ/សង្កាត់ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តពោធិសាត់ (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
ខេត្តព្រះសីហនុ កម្ពុជា កក្កដា 03, 2015 ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្រុក ឃុំ មកពីខេត្តព្រះសីហនុ កំពត តាកែវ និងខេត្តកោះកុង (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
ខេត្តសៀមរាប កម្ពុជា កក្កដា 01, 2015 ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្រុក ឃុំ មកពីខេត្តសៀមរាប កំពង់ធំ បន្ទាយមានជ័យ និងបាត់ដំបង (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
ខេត្តកំពង់ចាម កម្ពុជា មិថុនា 30, 2015 ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ស្រុក ឃុំ មកពីខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ក្រចេះ ព្រៃវែង និងខេត្តស្វាយរៀង (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា មិថុនា 29, 2015 មន្រ្តីពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញវត្ថុ (បានបញ្ចប់)
ឯកសារ
Loading The Map