ແຜນການປຶກສາຫາລືສຳລັບ ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ 2022–2026

  Overview

  ທຸກໆ 5 ປີ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ຈະສ້າງແຜນງານການສະໜອງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໄລຍະ 5 ປີ ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ຂອບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະເທດ ຫຼື Country Partnership Framework (CPF).

  ໂດຍສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, CPF ແລະ ເອກະສານທີ່ເປັນບ່ອນອີງ ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວປະເທດ. ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:

  • ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານໃນທົ່ວປະເທດ
  • ສະພາແຫ່ງຊາດ
  • ສະຖາບັນບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄັງປັນຍາ
  • ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
  • ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
  • ຊຸມຊົນຂັ້ນຮາກຖານ
  • ພົນລະເມືອງ

  ຈຸດປະສົງຂອງການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອ ຮີບໂຮມຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບ ຄວາມທ້າທາຍພົ້ນເດັ່ນດ້ານການພັດທະນາທີ່ ສປປ ລາວ ປະເຊີນ ແລະ ຂົງເຂດວຽກງານ ທີ່ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກຄວນສຸມການສະໜັບສະໜູນຂອງຕົນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ ການສະໜັບສະໜູນນີ້ ມີຜົນສູງທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສົມດູນ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການສ້າງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຮ່ວມກັນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

  ຂະບວນການ

  CPF ແມ່ນອີງໃສ່ ການວິເຄາະບັນຫາຂອງປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ (Strategic Country Diagnostic) ແລະ ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຂອງວົງຈອນ/ຂະບວນການແມ່ນອີງໃສ່  ບົດບັນທຶກເສດຖະກິດຂອງປະເທດ (Country Economic Memorandum).   ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮອບທຳອິດ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງຂຶ້ນກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ຫາ 24 ກັນຍາ 2021.

  ເນື່ອງຈາກມາດຕະການຈຳກັດທີ່ຕິດພັນກັບການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ການປຶກສາຫາລື ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທາງອອນລາຍ ໂດຍມີແຜນການຈັດ 3 ຄັ້ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ລັດຖະກອນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ / ຄັງປັນຍາ ສະເໜີວັນທີ: 9 ທັນວາ, 9-11:30 ໂມງ
  2. ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພົນລະເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອສັງຄົມ ສະເໜີວັນທີ: 10 ທັນວາ, 9.30-12:00 ໂມງ 
  3. ພາກເອກະຊົນ ສະເໜີວັນທີ:13 ທັນວາ, 9-11:30 ໂມງ 

  ການປຶກສາຫາລື ຈະປະກອບດ້ວຍການນຳສະເໜີໂດຍ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບ ເນື້ອໃນຂອງ CPF ທີ່ແນະນຳ (ເບິ່ງຕົວຢ່າງຮ່າງທີ່ນີ້) ແລະ ໃນໄລຍະການສົນທະນາ ສາມາດຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ປະກອບຄວາມຄິດເຫັນໄດ້. ຈະມີການແປສົດພາສາ ລາວ-ອັງກິດ.

  ເອກະສານກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບົດສອບຖາມການປຶກສາຫາລື ແມ່ນຈະສາມາດເຂົ້າອ່ານ-ເຂົ້າຫາໄດ້ ໃນໜ້າເວັບໄຊດ໌ ນີ້ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລື ເຖິງ ທ້າຍປີ 2021.

  ຄວາມເຫັນ/ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຜ່ານອີເມລ ເຖິງ [email protected] ຫຼື ທາງໄປສະນີເຖິງ ທ່ານ ເອເດິນ ແກຼນເດີນິງ (ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ CPF), ຫ້ອງການກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ຖະໜົນເຈົ້າຟ້າຫງຸ່ມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

  ພາຍຫຼັງສຳເລັດການປຶກສາຫາລື ກໍ່ຈະໄດ້ກະກຽມຕາຕະລາງສັງລວມຄວາມເຫັນ/ຄຳແນະນຳ ທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໃສ່ ຮ່າງ CPF ແລະ ຈະມີຄຳອະທິບາຍໃຫ້ ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດນຳເອົາຄວາມເຫັນ/ຄຳແນະນຳເຂົ້າໃສ່ ຮ່າງ CPF. ຕາຕະລາງສັງລວມນີ້ ແມ່ນຈະເອົາຂຶ້ນໃນ ເວັບໄຊດ໌ ສຳລັບການປຶກສາຫາລື.

  ກອງປະຊ  ມທ ູ່ ສ  າເລັ ດ

  ວັ ນທ ຫ  ວຂ ້ ສະຖານທ ູ່

  9/22/2021

  ການປຶ ກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັ ບ SCD ພາກທ   1

  ອອນລາຍ

  9/23/2021

  ການປຶ ກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັ ບ SCD ພາກທ   2

  ອອນລາຍ

  9/24/2021

  ການປຶ ກສາຫາລື ກູ່ ຽວກັ ບ SCD ພາກທ   3

  ອອນລາຍ
  Phase 2
  x

  This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.