ConsultationsToggle button

Монгол Улсын Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дүн шинжилгээ болон Монгол Улстай байгуулах дараагийн Түншлэлийн cтратеги

1 of 1
Монгол Улсын Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дүн шинжилгээ болон Монгол Улстай байгуулах дараагийн Түншлэлийн cтратеги

Дэлхийн Банк Групп (ДБГ)-с 2017 оны 8 дугаар сараас 9 дүгээр сарын хугацаанд зохион байгуулж буй хэлэлцүүлгийн үйл явцад иргэд, оролцогч талууд Монгол Улсын хөгжлийн боломж, ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал, сорилтын талаар өөрсдийн саналыг илэрхийлэх боломжтой. Мөн Монгол Улсад ядуурлыг тогтвортой бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжихийн тулд ДБГ-ийн туслалцаатайгаар хамгийн их үр дүнд хүрэх боломжтой тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлоход оролцогч талуудын саналыг авна.

Teaser Consultation Image: 
Details
Consultation Phase:
Closed
Уулзалтууд:
August 30, 2017 to October 06, 2017
ДЭЛХИЙН БАНК ГРУППЫН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХИЙХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (PDF 353.09 KB)
МОНГОЛ УЛС БА ДЭЛХИЙН БАНК ГРУПП: ЯДУУРЛААС АНГИД ДЭЛХИЙН ТӨЛӨӨ (PDF 2.18 MB)

Хэлэлцүүлгийн үйл явц

Санал авах үйл ажиллагаанд олон талын өргөн цар хүрээтэй оролцогч талуудыг хамруулахын тулд уулзалтууд болон цахим хуудсыг аль алиныг ашиглана.

Энэхүү цахим хуудаст оролцогч талууд өөрсдийн саналыг хуваалцахад шаардлагатай суурь мэдээ, мэдээллийг монгол, англи хэлээр байршуулсан.

Уулзалтаас гадна оролцогч талууд өөрсдийн саналыг Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газарт ibaatarkhuu@worldbank.org хаягаар эсвэл цахим санал асуулгад оролцох замаар хуваалцах боломжтой.

Meeting Schedule (Ascending Date Order)

City Country Date Meeting Details

Чингис Mongolia October 05, 2017 to October 06, 2017 Зүүн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 345.28 KB
PDF 329.45 KB
PDF 335.47 KB
Улаанбаатар Mongolia October 03, 2017 Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 365.28 KB
Ховд Mongolia September 19, 2017 to September 20, 2017 Баруун бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Agenda (English)PDF 346.06 KB
PDF 490.40 KB
PDF 348.50 KB
Даланзадгад Mongolia September 14, 2017 Төвийн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 388.78 KB
PDF 382.68 KB
PDF 374.44 KB
Улаанбаатар Mongolia September 11, 2017 Олон улсын төрийн бус байгууллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 322.43 KB
Улаанбаатар Mongolia September 11, 2017 НЗТГ, Улаанбаатар хотын харьяа газруудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 333.06 KB
Эрдэнэт Mongolia September 08, 2017 Хангайн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 257.08 KB
PDF 265.96 KB
PDF 257.96 KB
Дархан Mongolia September 07, 2017 Төвийн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 506.81 KB
PDF 496.81 KB
PDF 487.43 KB
Улаанбаатар Mongolia September 01, 2017 Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хийх уулзалт (гадаад хөрөнгө оруулалттай)
Documents
Summary Монгол PDF 357.96 KB
Улаанбаатар Mongolia September 01, 2017 Хөгжлийн түншүүдтэй хийх уулзалт
Documents
Summary MongolianPDF 610.75 KB
Улаанбаатар Mongolia August 31, 2017 Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хийх уулзалт (дотоод хөрөнгө оруулалттай)
Documents
Summary МонголPDF 334.01 KB
Улаанбаатар Mongolia August 31, 2017 Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary МонголPDF 498.46 KB
Улаанбаатар Mongolia August 30, 2017 Засгийн газар, төрийн байгууллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary МонголPDF 336.96 KB
Улаанбаатар Mongolia August 30, 2017 Эрдэмтэн, судлаачидтай хийх уулзалт
Documents
Summary МонголPDF 352.08 KB
Loading The Map