2021-2025 оны Түншлэх Стратегийн Хүрээ (ТСХ)-ний төслийн хэлэлцүүлэг

Дэлхийн Банк Групп Монгол Улстай байгуулах шинэ Түншлэлийн стратегийг боловсруулах явцдаа Таны саналыг сонсож байна.

Дэлхийн Банк Групп нь Монгол Улстай байгуулах шинэ Түншлэлийн стратегийн хүрээг (ТСХ) боловсруулж байгаатай холбогдуулан оролцогч талуудын санал, зөвлөмж авахаар уулзалт, онлайн зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж байна. 2021-2025 оныг хамрах Түншлэлийн стратегийн хүрээний гол зорилго нь ядуурлыг тогтвортой бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжихэд Дэлхийн Банк Группын дэмжлэг хамгийн ихээр нөлөөлөх чухал салбаруудыг тодорхойлж тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох явдал юм.

Энэ хүрээнд Засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрдэмтэн судлаач, хөгжлийн түнш байгууллагуудтай зөвлөлдөнө. Мөн бусад оролцогч талууд, олон нийтээс санал авах зорилгоор 2020 оны 12-р сарын 29-ний өдрөөс 2021 оны 3-р сарын 8-ны өдрийн хооронд онлайн зөвлөлгөөний платформыг ажиллуулан, санал хүлээж авах юм. 

Consultation Phase
Closed
Уулзалтууд: 08/30/2017 - 10/06/2017

Дэлхийн Банк Групп (ДБГ)-с 2017 оны 8 дугаар сараас 9 дүгээр сарын хугацаанд зохион байгуулж буй хэлэлцүүлгийн үйл явцад иргэд, оролцогч талууд Монгол Улсын хөгжлийн боломж, ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал, сорилтын талаар өөрсдийн саналыг илэрхийлэх боломжтой. Мөн Монгол Улсад ядуурлыг тогтвортой бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжихийн тулд ДБГ-ийн туслалцаатайгаар хамгийн их үр дүнд хүрэх боломжтой тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлоход оролцогч талуудын саналыг авна.

Хэлэлцүүлгийн үйл явц

Санал авах үйл ажиллагаанд олон талын өргөн цар хүрээтэй оролцогч талуудыг хамруулахын тулд уулзалтууд болон цахим хуудсыг аль алиныг ашиглана.

Энэхүү цахим хуудаст оролцогч талууд өөрсдийн саналыг хуваалцахад шаардлагатай суурь мэдээ, мэдээллийг монгол, англи хэлээр байршуулсан.

Уулзалтаас гадна оролцогч талууд өөрсдийн саналыг Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газарт [email protected] хаягаар эсвэл цахим санал асуулгад оролцох замаар хуваалцах боломжтой.

Completed Meetings

Date Title Location

Зүүн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт

Documents
Чингис, Mongolia

Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хийх уулзалт

Documents
Улаанбаатар, Mongolia

Баруун бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт

Documents
Ховд, Mongolia

Төвийн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт

Documents
Даланзадгад, Mongolia

НЗТГ, Улаанбаатар хотын харьяа газруудтай хийх уулзалт

Documents
Улаанбаатар, Mongolia

Олон улсын төрийн бус байгууллагуудтай хийх уулзалт

Documents
Улаанбаатар, Mongolia

Хангайн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт

Documents
Эрдэнэт, Mongolia

Төвийн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт

Documents
Дархан, Mongolia

Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хийх уулзалт (гадаад хөрөнгө оруулалттай)

Documents
Улаанбаатар, Mongolia

Хөгжлийн түншүүдтэй хийх уулзалт

Documents
Улаанбаатар, Mongolia

Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хийх уулзалт (дотоод хөрөнгө оруулалттай)

Documents
Улаанбаатар, Mongolia

Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хийх уулзалт

Documents
Улаанбаатар, Mongolia

Засгийн газар, төрийн байгууллагуудтай хийх уулзалт

Documents
Улаанбаатар, Mongolia

Эрдэмтэн, судлаачидтай хийх уулзалт

Documents
Улаанбаатар, Mongolia
Phase 2
Consultation Phase
Closed
12/21/2018 - 02/28/2019

Таны саналыг сонсоё!

Ядуурлыг тогтвортой бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжихэд Дэлхийн Банкны Группын дэмжлэг хамгийн ихээр нөлөөлөх чухал чиглэлүүд нь ямар чиглэлүүд гэж та бодож байна вэ?

Монгол Улсад ядуурлыг бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжих боломж, тулгамдсан асуудлууд болон Дэлхийн Банкны Группын үзүүлж болох дэмжлэгийн талаар эхний шатны зөвлөлдөх уулзалтуудыг 2017 оны 8-10-р сард зохион явуулсан билээ. Улаанбаатар хот болон 4 бүсэд зохион байгуулсан зөвлөлдөх уулзалт болон онлайн судалгаанд төр, засгийн газар, Улсын Их Хурал, хөгжлийн түншүүд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн салбараас 400 гаруй оролцогчид оролцож санал бодлоо хуваалцсан юм. Өмнөх зөвлөлдөх уулзалтанд оролцсон оролцогчдын санал бодлыг тусган боловсруулсан Монгол улсын хөгжлийн сорилт, боломжийн талаар боловсруулсан аналитик судалгааны баримт бичгийг.-линкээр орж үзэх боломжтой.

Шинэ стратегийг дүн шинжилгээ, оношлогооны дүгнэлт, зөвлөлдөх уулзалтууд болон онлайн хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчдын ирүүлсэн санал, Монгол улсын хөгжлийн стратеги болон Дэлхийн Банкны боловсруулсан аналитик судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулна.

Дээр дурдсан баримт бичгүүд болон зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлэгт тулгуурлан дараах чиглэлээр бид дэмжлэг үзүүлэхээр тодорхойлов. Үүнд: засаглалыг бэхжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хүний хөгжил болон даван туулах чадварыг бэхжүүлэх орно.

Та саналаа хэлнэ үү?

Яриа хэлэлцүүлгийг чиглүүлэх асуултууд:
1. Дараагийн таван жилд Монгол Улсад баримтлах Дэлхийн Банкны стратегийн гол зорилго нь юу байх ёстой гэж та бодож байна вэ?
2. Дэлхийн Банкны тодорхойлсон дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх чиглэлүүдийг тохиромжтой, хангалттай гэж та үзэж байна уу? Хэрэв санал нийлэхгүй байвал, хөгжлийн тэргүүлэх ямар гурван чиглэлийг та санал болгох вэ?
3. Дэлхийн Банкны Монгол Улсад үзүүлэх дэмжлэгийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулж болзошгүй ямар гол эрсдэл байна вэ?
4. Монгол Улсад ДБГ-ын дэмжлэг шаардлагагүй гэж таны үздэг чиглэл бий юу?

Бид таны саналыг сонсохыг хүсч байна

Эх орныхоо ирээдүйн хөгжилд хувь нэмэр оруулж, дээр дурдсан асуултын хүрээнд эсвэл илүү зохистой гэж үзсэн өөр бусад асуудлаар тө өөрийн санал бодлоо бидэнтэй хуваалцана уу.

Санал эсвэл зөвлөмжөө [email protected] хаягаар илгээнэ үү. Эдгээр зөвлөлдөх үйл ажиллагаа нь 2019 оны 2-р сарын 28 хүртэл онлайн үргэлжилнэ.

Эдгээр зөвлөлдөх үйл ажиллагаа дууссаны дараа бид ирүүлсэн санал зөвлөмжийн тойм хураангуйг тус вебсайтад байршуулна. 

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, тус вебсайтны ‘Documents and Links’ гэсэн хэсэгт байршуулсан танилцуулга баримт бичиг, НЭЗХДШО болон ТСХ-ний хураангуйг үзнэ үү.

Completed Meetings

Date Title Location

Сангийн яамтай зохион байгуулах уулзалт

Mongolia

Хандивлагчид, хөгжлийн түншүүдтэй хийх уулзалт

Mongolia

Эрдэмтэн судлаачидтай хийх уулзалт

Mongolia

Улсын Их Хурлын Байнгын Хороодын төлөөлөлтэй хийх уулзалт

Mongolia

Аймгийн засаг дарга нартай хийх уулзалт

Mongolia

Хувийн хэвшлийн төлөөлөлтэй хийх уулзалт

Mongolia

Иргэний Нийгмийн Байгуллагуудтай хийх уулзалт

Mongolia

Салбарын яамуудтай хийх уулзалт

Mongolia

Сангийн Яамтай хийх семинар

Mongolia
Consultation Phase
Closed
2020 оны 12-р сарын 29-ний өдрөөс 2021 оны 3-р сарын 8-ныг дуустал үргэлжилнэ

Таны саналыг сонсоё!

Ядуурлыг тогтвортой бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжихэд Дэлхийн Банкны Группын дэмжлэг хамгийн ихээр нөлөөлөх чухал чиглэлүүд нь ямар чиглэлүүд гэж та бодож байна вэ?

Энэ удаагийн зөвлөлдөх үйл ажиллагаа нь 2017-с 2019 онд зохион байгуулсан өмнөх хоёр шатны зөвлөлдөх уулзалтууд дээр тулгуурлаж байна. 2017 оны 8-с 10 дугаар сард зохион байгуулагдсан эхний шатны зөвлөлдөх уулзалтууд болон онлайн санал асуулгын үеэр Улаанбаатар хот болон 4 бүсэд төр, засгийн газар, Улсын Их Хурал, хөгжлийн түншүүд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн салбараас 400 гаруй оролцогчид оролцож, Монгол Улсын Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн цогц дүн шинжилгээ/оношилгоо баримт бичиг болон шинэ ТСХ-ний талаар санал бодлоо хуваалцсан юм.

Дараагийн шатны хэлэлцүүлгийг 2018 оны 12-р сараас 2019 оны 2-р сар хүртэл зохион байгуулж, Түншлэлийн стратегийн хүрээний төсөлд оролцогч талуудын саналыг тусгасан билээ.

Шинэ ТСХ-ийг өмнөх зөвлөлдөх уулзалтууд, онлайн санал асуулгын үеэр ирсэн саналууд, Монгол Улсын хөгжлийн стратеги, Монгол Улсын Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн цогц дүн шинжилгээ/оношилгоо болон Дэлхийн Банкнаас боловсруулсан бусад аналитик судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулна.

Дээр дурдсан баримт бичгүүд болон зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлэгт тулгуурлан Дэлхийн Банк Групп дараах үндсэн чиглэлээр Монгол Улстай түншлэн ажиллахаар тодорхойлов. Үүнд: эдийн засгийн сэргэлт, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг дэмжих; өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, чанартай ажлын байр бий болгох; хүмүүн капиталыг нэмэгдүүлэх болон оролцоотой хөгжлийг бий болгох.

Та дараах асуултын хүрээнд өөрийн саналыг ирүүлнэ үү.

1. Дараагийн таван жилд Монгол Улсад баримтлах Дэлхийн Банкны стратегийн гол зорилго нь юу байх ёстой гэж та бодож байна вэ?
2. Дэлхийн Банкны тодорхойлсон дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үндсэн чиглэлүүдийг зөв гэж та үзэж байна уу? Өөр зайлшгүй нэмэх чиглэлийн талаар санал байна уу?

3. Дэлхийн Банкны Монгол Улсад үзүүлэх дэмжлэгийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулж болзошгүй гол эрсдэл болон хэрэгжилтийг хурдасгах боломжууд юу байна вэ?

Бид таны саналыг сонсохыг хүсч байна

Эх орныхоо ирээдүйн хөгжилд хувь нэмэр оруулж, дээр дурдсан асуултын хүрээнд эсвэл илүү зохистой гэж үзсэн өөр бусад асуудлаар та өөрийн санал бодлоо бидэнтэй хуваалцана уу.

Санал зөвлөмжөө [email protected] хаягаар 2021 оны 3-р сарын 8-ныг хүртэл ирүүлнэ үү.

Зөвлөлдөх үйл ажиллагаа дууссаны дараа бид ирүүлсэн санал зөвлөмжийн тойм хураангуйг энэхүү вебсайтад байршуулна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох баримт бичгийг энэхүү хуудасны ‘Documents and Links’ гэсэн хэсэгт байршуулсан материалуудаас үзнэ үү.

x

This site uses cookies to optimize functionality and give you the best possible experience. If you continue to navigate this website beyond this page, cookies will be placed on your browser. To learn more about cookies, click here.