ConsultationsToggle button

2019-2024 оны Түншлэх Стратегийн Хүрээний (ТС) төслийн хэлэлцүүлэг

1 of 1
2019-2024 оны Түншлэх Стратегийн Хүрээний (ТС) төслийн хэлэлцүүлэг

Дэлхийн Банкны Групп нь Монгол Улстай байгуулах Түншлэлийн шинэ Стратегийг боловсруулж буй энэ үед та бүхний саналыг сонсож байна. Дэлхийн Банкны Групп нь дараагийн 5 жилийн хугацаанд Монгол Улсад ДБГ-ээс нэн тэргүүнд анхаарах чухал салбаруудыг тодорхойлж эрэмбэлдэг Монгол Улстай байгуулах Түншлэлийн шинэ Стратегийн Хүрээг (ТСХ) боловсруулж байгаатай холбогдуулан 2018 оны 12-р сарын 24-нөөс 2019 оны 2-р сарын 1 хүртэл хугацаанд олон нийтийн зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулах гэж байна. Нүүр тулсан зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлгийг 2019 оны 1-р сарын 28-наас 2-р сарын 1 хүртэл засгийн газар, Улсын Их Хурал, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрдэмтэд судлаачид болон хөгжлийн түншүүдтэй зохион байгуулах бөгөөд онлайн хэлэлцүүлэг нь 2018 оны 12-р сарын 24-нөөс 2019 оны 2-сарын 28 хүртэл үргэлжилнэ.

Details
Consultation Phase:
Closed
Уулзалтууд:
August 30, 2017 to October 06, 2017
ДЭЛХИЙН БАНК ГРУППЫН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХИЙХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (PDF 353.09 KB)
МОНГОЛ УЛС БА ДЭЛХИЙН БАНК ГРУПП: ЯДУУРЛААС АНГИД ДЭЛХИЙН ТӨЛӨӨ (PDF 2.18 MB)

Дэлхийн Банк Групп (ДБГ)-с 2017 оны 8 дугаар сараас 9 дүгээр сарын хугацаанд зохион байгуулж буй хэлэлцүүлгийн үйл явцад иргэд, оролцогч талууд Монгол Улсын хөгжлийн боломж, ололт амжилт, тулгамдаж буй асуудал, сорилтын талаар өөрсдийн саналыг илэрхийлэх боломжтой. Мөн Монгол Улсад ядуурлыг тогтвортой бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжихийн тулд ДБГ-ийн туслалцаатайгаар хамгийн их үр дүнд хүрэх боломжтой тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлоход оролцогч талуудын саналыг авна.

Хэлэлцүүлгийн үйл явц

Санал авах үйл ажиллагаанд олон талын өргөн цар хүрээтэй оролцогч талуудыг хамруулахын тулд уулзалтууд болон цахим хуудсыг аль алиныг ашиглана.

Энэхүү цахим хуудаст оролцогч талууд өөрсдийн саналыг хуваалцахад шаардлагатай суурь мэдээ, мэдээллийг монгол, англи хэлээр байршуулсан.

Уулзалтаас гадна оролцогч талууд өөрсдийн саналыг Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газарт ibaatarkhuu@worldbank.org хаягаар эсвэл цахим санал асуулгад оролцох замаар хуваалцах боломжтой.

Meeting Schedule (Ascending Date Order)

City Country Date Meeting Details

Чингис Mongolia October 05, 2017 to October 06, 2017 Зүүн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 345.28 KB
PDF 329.45 KB
PDF 335.47 KB
Улаанбаатар Mongolia October 03, 2017 Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 365.28 KB
Ховд Mongolia September 19, 2017 to September 20, 2017 Баруун бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Agenda (English)PDF 346.06 KB
PDF 490.40 KB
PDF 348.50 KB
Даланзадгад Mongolia September 14, 2017 Төвийн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 388.78 KB
PDF 382.68 KB
PDF 374.44 KB
Улаанбаатар Mongolia September 11, 2017 Олон улсын төрийн бус байгууллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 322.43 KB
Улаанбаатар Mongolia September 11, 2017 НЗТГ, Улаанбаатар хотын харьяа газруудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 333.06 KB
Эрдэнэт Mongolia September 08, 2017 Хангайн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 257.08 KB
PDF 265.96 KB
PDF 257.96 KB
Дархан Mongolia September 07, 2017 Төвийн бүсийн оролцогч талуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary (English)PDF 506.81 KB
PDF 496.81 KB
PDF 487.43 KB
Улаанбаатар Mongolia September 01, 2017 Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хийх уулзалт (гадаад хөрөнгө оруулалттай)
Documents
Summary Монгол PDF 357.96 KB
Улаанбаатар Mongolia September 01, 2017 Хөгжлийн түншүүдтэй хийх уулзалт
Documents
Summary MongolianPDF 610.75 KB
Улаанбаатар Mongolia August 31, 2017 Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хийх уулзалт (дотоод хөрөнгө оруулалттай)
Documents
Summary МонголPDF 334.01 KB
Улаанбаатар Mongolia August 31, 2017 Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary МонголPDF 498.46 KB
Улаанбаатар Mongolia August 30, 2017 Засгийн газар, төрийн байгууллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Summary МонголPDF 336.96 KB
Улаанбаатар Mongolia August 30, 2017 Эрдэмтэн, судлаачидтай хийх уулзалт
Documents
Summary МонголPDF 352.08 KB
Details
Consultation Phase:
Ongoing
December 21, 2018 to February 28, 2019
Түншлэлийн стратегийн төслийн товч мэдээлэл (PDF 155.51 KB)
Түншлэлийн стратегийн хүрээний зөвлөлдөх төсөл (PDF 485.21 KB)
Монгол Улс: Цогц Дүн Шинжилгээ (PDF 4.83 MB)

Таны саналыг сонсоё!

Ядуурлыг тогтвортой бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжихэд Дэлхийн Банкны Группын дэмжлэг хамгийн ихээр нөлөөлөх чухал чиглэлүүд нь ямар чиглэлүүд гэж та бодож байна вэ?

Монгол Улсад ядуурлыг бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжих боломж, тулгамдсан асуудлууд болон Дэлхийн Банкны Группын үзүүлж болох дэмжлэгийн талаар эхний шатны зөвлөлдөх уулзалтуудыг 2017 оны 8-10-р сард зохион явуулсан билээ. Улаанбаатар хот болон 4 бүсэд зохион байгуулсан зөвлөлдөх уулзалт болон онлайн судалгаанд төр, засгийн газар, Улсын Их Хурал, хөгжлийн түншүүд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн салбараас 400 гаруй оролцогчид оролцож санал бодлоо хуваалцсан юм. Өмнөх зөвлөлдөх уулзалтанд оролцсон оролцогчдын санал бодлыг тусган боловсруулсан Монгол улсын хөгжлийн сорилт, боломжийн талаар боловсруулсан аналитик судалгааны баримт бичгийг.-линкээр орж үзэх боломжтой.
 

Шинэ стратегийг дүн шинжилгээ, оношлогооны дүгнэлт, зөвлөлдөх уулзалтууд болон онлайн хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчдын ирүүлсэн санал, Монгол улсын хөгжлийн стратеги болон Дэлхийн Банкны боловсруулсан аналитик судалгааны мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулна.

Дээр дурдсан баримт бичгүүд болон зөвлөлдөх уулзалт хэлэлцүүлэгт тулгуурлан дараах чиглэлээр бид дэмжлэг үзүүлэхээр тодорхойлов. Үүнд: засаглалыг бэхжүүлэх, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хүний хөгжил болон даван туулах чадварыг бэхжүүлэх орно.

Та саналаа хэлнэ үү?

Яриа хэлэлцүүлгийг чиглүүлэх асуултууд:
1. Дараагийн таван жилд Монгол Улсад баримтлах Дэлхийн Банкны стратегийн гол зорилго нь юу байх ёстой гэж та бодож байна вэ?
2. Дэлхийн Банкны тодорхойлсон дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх чиглэлүүдийг тохиромжтой, хангалттай гэж та үзэж байна уу? Хэрэв санал нийлэхгүй байвал, хөгжлийн тэргүүлэх ямар гурван чиглэлийг та санал болгох вэ?
3. Дэлхийн Банкны Монгол Улсад үзүүлэх дэмжлэгийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулж болзошгүй ямар гол эрсдэл байна вэ?
4. Монгол Улсад ДБГ-ын дэмжлэг шаардлагагүй гэж таны үздэг чиглэл бий юу?

Бид таны саналыг сонсохыг хүсч байна

Эх орныхоо ирээдүйн хөгжилд хувь нэмэр оруулж, дээр дурдсан асуултын хүрээнд эсвэл илүү зохистой гэж үзсэн өөр бусад асуудлаар тө өөрийн санал бодлоо бидэнтэй хуваалцана уу.

Санал эсвэл зөвлөмжөө wbmongolia@worldbank.org хаягаар илгээнэ үү. Эдгээр зөвлөлдөх үйл ажиллагаа нь 2019 оны 2-р сарын 28 хүртэл онлайн үргэлжилнэ.

Эдгээр зөвлөлдөх үйл ажиллагаа дууссаны дараа бид ирүүлсэн санал зөвлөмжийн тойм хураангуйг тус вебсайтад байршуулна. 
 

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл, тус вебсайтны ‘Documents and Links’ гэсэн хэсэгт байршуулсан танилцуулга баримт бичиг, НЭЗХДШО болон ТСХ-ний хураангуйг үзнэ үү.

Meeting Schedule (Ascending Date Order)

City Country Date Meeting Details

Mongolia February 01, 2019 Хандивлагчид, хөгжлийн түншүүдтэй хийх уулзалт
Documents
Mongolia February 01, 2019 Сангийн яамтай зохион байгуулах уулзалт
Documents
Mongolia January 31, 2019 Эрдэмтэн судлаачидтай хийх уулзалт
Documents
Mongolia January 30, 2019 Улсын Их Хурлын Байнгын Хороодын төлөөлөлтэй хийх уулзалт
Documents
Mongolia January 30, 2019 Аймгийн засаг дарга нартай хийх уулзалт
Documents
Mongolia January 29, 2019 Хувийн хэвшлийн төлөөлөлтэй хийх уулзалт
Documents
Mongolia January 29, 2019 Иргэний Нийгмийн Байгуллагуудтай хийх уулзалт
Documents
Mongolia January 28, 2019 Сангийн Яамтай хийх семинар
Documents
Mongolia January 28, 2019 Салбарын яамуудтай хийх уулзалт
Documents
Loading The Map